Matej Hamaš

Matej Hamaš

Matej Hamaš (23) je absolventom bakalárskeho štúdia University of Cambridge.
Momentálne študuje ETH na University of Zurich. V päťmesačnej pauze je na stáži v spoločnosti Palantir Technologies v Londýne. V tomto roku ho čaká ukončenie štúdia na ETH. Počas štúdia bol na  stážach v spoločnosti Skype v Prahe a vo Facebooku v Sillicon Valley v USA.

MH: Stáže sú podľa mňa super prí­le­ži­tos­ťou nane­čisto si vyskú­šať, aké je to full-time pra­co­vať, niečo si pri­vy­ro­biť a poten­ciálne zís­kať aj ponuku na miesto po skon­čení školy. Preto by som kaž­dému odpo­ru­čil sa po podob­ných prí­le­ži­tos­tiach poob­ze­rať. Moje dve stáže sa cel­kom líšili, nakoľko prvá bola v Prahe a druhá v Sil­li­con Val­ley. Praha je super mesto, kde som sa cítil ako doma, a domov som aj často cho­dil. V Kali­for­nii som zasa spoz­nal veľa nových miest a ľudí. Prek­va­pilo ma najmä, koľko stá­žis­tov zo Slo­ven­ska a Čiech som tam stre­tol. Mnoho z nich štu­duje v zahra­ničí, ale neza­ned­ba­teľné množ­stvo aj doma. Dvere do sveta sú doši­roka otvo­rené pre všet­kých.

Maťo si odkrútil stredoškolské roky na Gymnáziu Grosslingova, odkiaľ po septime prešiel na Gymnázium Jura Hronca do IB program.

MH: Pre mňa bolo roz­hod­nu­tie ísť na IB to naj­lep­šie, čo som mohol uro­biť, aj keď som si to vtedy vôbec neuve­do­mo­val. Stre­tol som veľa nových super ľudí, s kto­rými sme sa vzá­jomne ťahali dopredu. Dodnes je veľká časť z nás v aktív­nom kon­takte. Zo začiatku som sa síce trá­pil s anglič­ti­nou (pozn. IB je plne bilin­gválny prog­ram), ale člo­vek si na to čoskoro zvykne a je to fajn príp­rava do budúc­nosti.

Klokana riešil “odjakživa”, ako sám hovorí. Na základnej škola aj na gymnáziu.

MH: Klokan mi v detstve zdvihol chuť do matematiky, čo sa neskôr prejavilo aj pri výbere mojich predmetov na strednej i vysokej škole. Vďaka nemu som si mohol otestovať, ako na tom som v porovnaní s inými žiakmi zo Slovenska. Klokan nás so spolužiakmi motivoval tromfnúť sa navzájom. Všetci riešili Klokana, tak prečo nie aj ja? Bol to pre mňa super spôsob, ako si ozvláštniť klasickú školskú matiku a tiež to bola možnosť uliať sa z vyučovania.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top