POKYNY PRE ŠKOLSKÉHO KOORDINÁTORA NA ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE SÚŤAŽE V ŠKOLE
Skontrolujte obsah zásielky s papierovými materiálmi, ktorú sme Vám poslali do školy začiatkom marca. Dôležité sú predovšetkým materiály pre kategórie Klokanko 1 – 4 a Školák.
Pre žiakov, ktorí nastúpia do školy, použite papierové testy, odpoveďové hárky aj čiarové kódy zo zásielky. Do protokolu, ktorý nám pošlete po súťaži, uveďte počty testov (u prvákov) a hárkov, ktoré posielate na vyhodnotenie.
Rešpektujeme, že skupiny (triedy) sa nemôžu miešať a zostávajú stále s jedným učiteľom. V tejto situácii nevadí, ak časť žiakov triedy bude písať test a zvyšná časť sa bude venovať inej aktivite.
Zorganizujte súťaž hneď v pondelok 8. júna, aby „predbehol“ online súťaž (online test pre piatakov bude prístupný v pondelok 8.6., pre prvákov v utorok 9.6., pre druhákov v stredu 10.6., pre tretiakov vo štvrtok 11.6., pre štvrtákov v piatok 12.6.). Prosíme Vás, papierové testy rozdajte žiakom domov najskôr 15.6.
V prípade, že Vám nevyhovuje, aby všetci žiaci školy písali testy v jeden deň, zorganizujte to tak, aby súťažiaci riešili test príslušnej kategórie najneskôr v deň online termínu pre túto kategóriu.
Dôvod: ak by sa žiaci pripojili aj na online klokana (a teda by riešili test druhý raz), budú vo výsledkovej listine dva kódy, ktoré patria tomu istému žiakovi. Smerodajný súťažný výsledok bude pri kóde, pod ktorým žiak písal test v škole.
Žiaci, ktorí nebudú v škole, vyriešia Klokana online. Potrebujú na to kódy ktoré nájdete nižšie. Tieto kódy môžete poslať aj žiakom, ktorí budú riešiť test v škole, do 5. júna si môžu skúsiť cvičný test na stránke.
PageLines